Historia I Liceum Ogólnokształcącego w Jastrzębiu-Zdroju

1 września 1964 roku zostało powołane Liceum  Ogólnokształcące w Jastrzębiu-Zdroju z tymczasową siedzibą w LO im. Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Jego pierwszym dyrektorem został mgr Franciszek Piecha, zaś członkami Rady Pedagogicznej: mgr Genowefa Piecha - wychowanie fizyczne i Irena Drzazgowska - język polski. Pozostałych przedmiotów uczyli nauczyciele z wodzisławskiego liceum. W budynku tegoż liceum odbyły się pierwsze egzaminy wstępne i utworzone zostały dwie klasy pierwszego jastrzębskiego liceum: VIII a i VIII b. 

1 września 1965 roku liceum zostało przeniesione do Jastrzębia i tymczasowo zlokalizowane w nowym budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 mieszczącej się w pobliżu kopalni "Jastrzębie" na osiedlu "Przyjaźń". Kierownikiem szkoły został mgr Eligiusz Nowak, a grono pedagogiczne powiększyło się do 8 nauczycieli (pozostali nauczyciele dojeżdżali ze szkół z Wodzisławia i Żor).

1968 rok był ważną datą w życiu pierwszego jastrzębskiego liceum. W maju odbyła się pierwsza w historii szkoły matura i jej mury opuścili pierwsi abiturienci. Maturę zdało 66 licealistów. Z najlepszym wynikiem na świadectwie ukończyła szkołę maturzystka Joanna Przybyła.

Od 1971 roku rozpoczął się gwałtowny rozwój szkoły. Rok szkolny rozpoczęto w nowej siedzibie przy ulicy 11 Listopada (dawna Gwardii Ludowej). Uczniowie rozpoczęli naukę w 11 oddziałach, powiększyło się również grono pedagogiczne. Warunki lokalowe i wyposażenie szkoły pozwoliły - w 1972 roku - otworzyć klasę o profilu matematyczno-fizycznym, rok później klasy o profilu humanistycznym i biologiczno-chemicznym. Dobrze wyposażona biblioteka, pracownie, sala gimnastyczna stworzyły lepsze warunki do nauki i rozwoju zainteresowań uczniów. Coraz większa liczba uczniów zdobywała wysokie lokaty w ogólnopolskich finałach centralnych olimpiad przedmiotowych, najzdolniejsi uczniowie kierowani byli na studia zagraniczne, uzyskiwano bardzo dobre wyniki sportowe. W szkole działał zespół teatralny, prowadzony przez pana Zdzisława Rogalę, w którym uczniowie mieli szansę rozwijać swoje uzdolnienia aktorskie (zespół wystawił m.in. "Balladynę", "Antygonę", "Powrót posła", "Prometeusza w okowach"). Pierwsze jastrzębskie liceum było kuźnią kadr dla lokalnej społeczności.

12 czerwca 1974 roku szkole nadano imię Stanisława Staszica i wręczono sztandar.

Od roku 1977 szkoła powiększała się o nowe typy szkół. Zarządzeniem wojewody katowickiego, 25 maja 1977r. został powołany zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących (od 1979 r. Zespół Szkół Nr 1). W jego skład weszły: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica i Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących. Dyrektorem została mgr Irena Głogowska.

W roku 1981 roku w skład Zespołu Szkół Nr 1 weszła nowa szkoła średnia - Liceum Medyczne. Powołano również dwie szkoły policealne: w 1979 roku - Medyczne Studium Zawodowe i w 1983 filię Studium Wychowania Przedszkolnego w Raciborzu. W 1984 roku przy Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących utworzono jeden oddział Średniego Studium Zawodowego o kierunku społeczno-prawnym, kształcący funkcjonariuszy milicji obywatelskiej.

Osiągnięcia uczniów liceum w olimpiadach języka francuskiego (7 olimpijczyków) spowodowały zainteresowanie szkołą przez ośrodek Alliance Francaise. Zaproponowano jej współpracę z Liceum Sacre Coeur z Tourgoing (Francja). Z inicjatywy nauczyciela języka francuskiego mgr Edwarda Czapli i nauczyciela z Liceum w Tourcoing Dominika Bernard doszło do pierwszego wyjazdu naszych licealistów do Francji i późniejszej rewizyty. Pierwsza wymiana i następne cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Warunkiem jej powodzenia była też postawa ówczesnej dyrektorki szkoły mgr Ireny Głogowskiej, która stworzyła wokół wymiany klimat otwartości, chęci działania i wiary w realizację pomysłu.

Dzięki współpracy nawiązanej z Francuzami trzech uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica wyjechało na stypendium do Francji i kontynuowało naukę we francuskim liceum.

Przez długi czas wymianą kierował ze strony polskiej mgr Henryk Orliński, a od kilku lat zajmuje się tym mgr Bożena Spałek. Projekt ten już na stałe wpisał się w życie szkoły, a jego opiekunowie starają się wzbogacać go o kolejne formy współpracy. Po tylu latach wspólnych przedsięwzięć z wielką radością możemy stwierdzić, że Zespół Szkół Nr 1 oraz liceum Sacre Coeur łączy nie tylko nić współpracy, ale również ogromna przyjaźń.

Od 1 września 1987 Zespół Szkół Nr 1 rozpoczął funkcjonowanie w nowym budynku przy ul. Granicznej. Uroczyste przekazanie budynku odbyło się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Szkoła otrzymała od władz oświatowych bardzo dobrze wyposażone pracownie języka polskiego, matematyki, języków obcych, fizyki i chemii. Nowością była pracownia komputerowa wyposażona w 9 komputerów.

Powstanie pracowni komputerowej i gwałtowny rozwój informatyki dały impuls do utworzenia w szkole klasy o nowym profilu. W 1992 roku mgr Lech Bernaś opracował autorski program nauczania informatyki i od 1 września tegoż roku rozpoczęła naukę klasa o profilu matematyczno-fizycznym z autorskim programem (rozszerzonym) informatyki. Szkoła otrzymała 2 nowoczesne pracownie informatyczne z 19 stanowiskami komputerowymi. W tym samym roku z inicjatywy mgr Zofii Durbacz utworzona została klasa o profilu humanistycznym z autorskim programem nauczania plastyki.

W 1991 roku dyrektorem szkoły został mgr Krystian Fabisz. Dzięki inicjatywom i zaangażowaniu nowego dyrektora w latach dziewięćdziesiątych znacznie rozbudowała się baza lokalowa i sprzętowa szkoły.

W roku 1999 po remoncie istniejących pomieszczeń, zaadoptowaniu części korytarza i sali lekcyjnej, wdrożeniu komputerowego systemu Biblioteka Szkolna MOL  przez bibliotekarzy: mgr Grażynę Kocot, mgr Wandę Sławek oraz mgr Elżbietę Siwiak  –  uczniowie i nauczyciele otrzymali nowocześnie wyposażoną Bibliotekę przekształconą w Szkolne Centrum Dydaktyczno-Informacyjne. Do dyspozycji społeczności szkolnej przekazano komputery, ksero i sprzęt  audiowizualny. Użytkownicy informatorium mieli już dostęp nie tylko do Internetu, ale również do informacji o zbiorach biblioteki poprzez katalog on-line znajdujący się w sieci lokalnej.

W 2002 roku w ramach projektu MENiS "Pracownia internetowa w każdym liceum" szkoła otrzymała nową (trzecią) pracownię komputerową wyposażoną w 15 stanowisk i nowe komputery do biblioteki. W czerwcu 2003 roku w sali audiowizualnej Biblioteki - Szkolnego Centrum Dydaktyczno-Informacyjnego zamontowano nowoczesny wideoprojektor.

Od 1999 roku przy Zespole Szkół Nr 1 funkcjonuje szkoła ponadpodstawowa - Publiczne Gimnazjum Nr 6. Od samego początku swego istnienia nowa placówka szczyciła się wysokim poziomem nauczania, co już w trzy lata później zostało oficjalnie potwierdzone wysokimi wynikami egzaminu gimnazjalnego.

W 2002 roku I Liceum Ogólnokształcące przekształcono ze szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną. Do dziś I LO jest postrzegane jako szkoła z wysokim poziomem nauczania, a jego uczniowie mogą rozwijać swój pęd do nauki i chęć osiągania coraz wyższych celów naukowych.

Od trzech lat rozwijana była sieć kamer monitoringu szkolnego. Na dzień dzisiejszy obserwacją objęty jest cały budynek wewnątrz, a także kilka kluczowych miejsc na zewnątrz.

W 2008 roku zmieniła się dyrekcja szkoły, a miejsce mgr Krystiana Fabisza zajęła mgr Lidia Wachowiec, która do tej pory nauczała w I LO języka niemieckiego. Na stanowiska wicedyrektorów zostali powołani: mgr Krzysztof Janicki (zajmujący się głównie sprawami liceum) oraz mgr Agata Mrożkiewicz (opiekująca się gimnazjum).

W 2008 roku Zespół Szkół Nr 1 jest placówką kształcącą 35 klas, z czego 16 to oddziały I LO, pozostałe zaś są klasami gimnazjalnymi. Sukcesywnie podejmowane są kroki w kierunku podnoszenia jakości nauczania. Kolejne starania przynoszą wymierne efekty w zakresie nowoczesnego wyposażania pracowni. W roku 2008 w kolejnych salach lekcyjnych zamontowano projektory multimedialne, wszystkie pracownie komputerowe zostały całkowicie zmodernizowane, szkoła została wyposażona w dotykową tablicę interaktywną, a niedawno powstała również nowoczesna pracownia językowa.


W 2011 roku zmieniła się dyrekcja szkoły. Na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju powołano mgr Beatę Nowak, nauczyciela matematyki i wicedyrektora byłego, nieistniejącego już Liceum dla Dorosłych w ZS1. Powołano także nowych wicedyrektorów: mgr Małgorzatę Targiel, nauczyciela języka polskiego oraz mgr Lecha Bernasia, nauczyciela informatyki.

We wrześniu 2014 roku został otwarty kompleks wielofunkcyjnych boisk z bieżnią i stanowiskami lekkoatletycznymi, korty tenisowe i boisko do gry w piłkę plażową. Budynek i jego otoczenie są stale nadzorowane za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

W dniu 1 września 2015 roku zmieniła się Dyrekcja szkoły. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju obejmuje mgr Patryk Mochnacz - nauczyciel geografii i przyrody. Powołano także nowych wicedyrektorów mgr Lecha Bernasia - nauczyciela informatyki oraz mgr Wojciecha Marka - nauczyciela religii i filozofii.

31 sierpnia 2017 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica zostało przekształcone w I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica. Wyremontowano schody prowadzące do szatni szkolnej, zamontowano poręcze. Od 4 września 2017 roku szkoła prowadzi dzienniki lekcyjne wyłącznie w formie elektronicznej.

1 września 2019 roku w związku z zakończoną reformą oświaty i zgodnie z nową siecią szkół w mieście zmieniła się nazwa szkoły: z Zespół Szkół Nr 1 na I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica. W bieżącym roku funkcjonuje 21 oddziałów klasowych, natomiast młodzież maturalna uzyskała 100% zdawalność egzaminu maturalnego.

W latach 2021-2022 zrealizowano dwa projekty europejskie: Mobilność kadry edukacyjnej oraz Poprawa jakości kształcenia. Dzięki realizacji projektów sale lekcyjne zostały doposażone
w nowe pomoce dydaktyczne oraz nowe narzędzia technik informacji i komunikacji m.in komputery, laptopy, tablice
i telewizory interaktywne -  wspomagając pracę dydaktyczną nauczycieli z uczniami.

W 2021 i 2022 roku I Liceum Ogólnokształcące uzyskało Srebrną Odznakę  w ogólnopolskim rankingu szkół Miesięcznika Perspektywy w uznaniu za bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego oraz za laureatów i finalistów reprezentujących szkołę podczas ogólnopolskich konkursów i olimpiad.

Nasze tradycje sięgają wielu lat wstecz, lecz zdajemy sobie sprawę, że najważniejszą funkcją placówki oświatowej jest myśleć o przyszłości. Przyszłości, w której nasi uczniowie będą przygotowani, by zmieniać świat.