projekt ERASMUS+

Erasmus + Akcja KA1 Mobilność kadry

 

Od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. realizujemy projekt programu Erasmus + Akcja KA1 Edukacja szkolna Mobilność kadry edukacji szkolnej „Angielski to podstawa- poszerzanie zakresu umiejętności językowych
i metodycznych kadry nauczycielskiej”
 

Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli  zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem nowej wiedzy na kursach zagranicznych wcałości finansowanych przez Unię Europejską w ramach pozyskanego grantu. Kadra ucząca w ciągu całego okresu trwania projektu będzie wyjeżdżać na szkolenia językowe, metodyczne oraz językowo-metodyczne w krajach Unii Europejskiej- Wielka Brytania (Londyn, Brighton, Scarborough), Irlandia (Dublin) oraz Malta (St.Julians) i Cypr (Limassol).Współautorami projektu są nauczyciele z naszej szkoły, a koordynatorem- nauczycielka biologii i podstaw przedsiębiorczości- p. Anna Domańska.
Celem głównym jest podniesienie kompetencji językowych, kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania. Bezpośrednimi uczestnikami projektu w latach 2021-2022 są przede wszystkim nauczyciele języka angielskiego, a także nauczyciele przedmiotów humanistycznych, ścisłych i wychowania fizycznego. Przeprowadzonych zostanie 16 mobilności w formie różnorodnych szkoleń.
Zadania podjęte w projekcie odzwierciedlają  bieżące potrzeby rozwojowe I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, zmiana tradycyjnych metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne, wykorzystujące nowoczesne technologie oraz innowacyjne metody, otwarcie na Europę i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych, wzrost kompetencji dydaktyczno-pedagogicznych nauczycieli. Potrzeby kadry szkoły dotyczą przede wszystkim zwiększenia jej zaangażowania w projekty międzynarodowe oraz zapewnienie nauczycielom dodatkowych form doskonalenia zawodowego.
Kolejna potrzeba szkoły  jest ściśle związana z nauczaniem dwujęzycznym. Obecnie w ten sposób prowadzone są w placówce 4 przedmioty: geografia, biologia, chemia i informatyka. Wdrożenie CLIL łączyło się z podniesieniem kwalifikacji przez nauczycieli języka angielskiego, którzy ukończyli dodatkowe studia podyplomowe w zakresie danego przedmiotu. Pragniemy poszerzyć w szkole ofertę CLIL, a także zapewnić uczniom pozostałych klas zajęcia przedmiotowo-językowe z zastosowaniem wybranych elementów tego sposobu nauczania, tzw. „miękkiego CLIL”. Po kursach metodycznych modyfikacji ulegnie także model nauczania samego języka angielskiego, który jest w liceum językiem obowiązkowym.
Uczestnicy projektu będą mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie współpracy międzynarodowej z dydaktykami prowadzącymi podobne działania
w innych częściach Europy i poprzez bezpośredni kontakt pozyskać dobre praktyki w tej dziedzinie, dowiedzieć się o różnych programach i ciekawych projektach, które innym udało się zrealizować.

Liceum posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas wymian z młodzieżą z Francji i Holandii, a jednocześnie nie korzystało nigdy wcześniej z programów grantowych UE i projektów międzynarodowych poprzez platformę e-Twinning. Ogromną potrzebą naszej szkoły jest wzmocnienie jej europejskiego wymiaru
i międzynarodowego zasięgu. chcielibyśmy pozyskać partnerów z różnych krajów UE oraz realizować kolejne ciekawe projekty we współpracy z innymi szkołami czy instytucjami. Realizacja projektu będzie miała wpływ na uczestników, uczniów, pozostałych nauczycieli oraz na szkołę. Nauczyciele uczestniczący w ramach projektu w kursie ogólnym języka angielskiego podniosą poziom znajomości języka obcego, co ułatwi nawiązanie kontaktów
z innymi krajami, poszerzy i ulepszy współpracę międzynarodową oraz umożliwi korzystanie z anglojęzycznych źródeł szkoleniowych. Co więcej- dzięki podniesieniu umiejętności językowych i świadomości kulturowej- wzbogacą swoją wiedzę na temat innych krajów europejskich i obywateli tych krajów, pozwoli im to na promowanie postawy otwartości i tolerancji w czasie pracy wychowawczej i pedagogicznej, a także promowanie idei mobilności i możliwości płynących z korzystania z programu Erasmus+ wśród uczniów i innych pracowników szkoły. Uczestnicy kursów metodycznych oraz metodyczno-językowych oprócz podniesienia znajomości języków obcych wzbogacą swój warsztat metodyczny o nowe metody nauczania. Wszyscy uczestnicy projektu rozwiną kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość. Szkoła będzie w dalszym ciągu realizować wymianę młodzieży z Polski i Holandii, przy jednoczesnym podtrzymywaniu kontaktów z nauczycielami i szkołami z innych krajów europejskich, którzy zostaną poznani podczas mobilności. Szkoła będzie chciała na ich bazie dążyć do wspólnej realizacji projektów e-Twinning oraz planować działania w zakresie programów europejskich, które będą dostępne dla szkół po zakończeniu obecnego programu Erasmus+. Jednym z kierunków działań międzynarodowych będzie także dalsza aktywność szkoły
w formie współpracy transgranicznej oraz stała wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na arenie europejskiej.