projekt unijny

 

Projekt pt. „Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju”.

Czas realizacji: 01.08.2021 r. – 30.06.2022 r.

Wartość projektu: 368 538,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 313 258,03 zł

Celem głównym projektu jest realizacja działań na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych wśród 87 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jastrzębiu - Zdroju, poprzez realizację: eksperymentów, zajęć rozwijających z elementami eksperymentu, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć indywidualnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja wsparcia w okresie od 1.08.2021 r. do 30.06.2022 r. polegała będzie także na doposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK wspomagające pracę dydaktyczną z uczniami i wsparciu nauczycieli - studia podyplomowe i kursy w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

Rodzaj wsparcia uczniowie

Zajęcia metodą eksperymentu z biologii dla uczniów klas 1-4

1 gr x 8 os x 30 godzin zajęć – Łącznie 30 godzin

Zajęcia metodą eksperymentu z chemii dla uczniów klas 1-4

1 gr x 8 os x 30 godzin zajęć – Łącznie 30 godzin

Zajęcia metodą eksperymentu z fizyki dla uczniów klas 1-4

1 gr x 8 os x 30 godzin zajęć – Łącznie 30 godzin

Zajęcia dodatkowe z biologii z elementami eksperymentu  dla uczniów klas 1-4

1 gr x 27 os x 30 godzin zajęć – Łącznie 30 godzin

Zajęcia dodatkowe z geografii z elementami eksperymentu dla uczniów klas 1-4

1 gr x 8 os x 30 godzin zajęć – Łącznie 30 godzin

Zajęcia dodatkowe z matematyki z elementami eksperymentu dla uczniów klas 1-4

2 gr x 8 os x 30 godzin zajęć – Łącznie 60 godzin

Zajęcia wyrównawcze z matematyki z elementami eksperymentu dla uczniów klas 1-4

1 gr x 8 os x 30 godzin zajęć – Łącznie 30 godzin

Zajęcia indywidualne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami dla uczniów klas 1-4

4 os x 30 godzin zajęć – Łącznie 120 godzin

Rodzaj wsparcia nauczyciele

Szkolenie: Terapia metodą Warnkego: trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

Minimum 1 osoba

Neurologopedia - studia podyplomowe

Minimum 1 osoba

 

Grupa docelowa wybrana została w oparciu o 5-letnią analizę wyników egzaminów zewnętrznych oraz analizę dokumentacji szkolnej i obserwacji pedagogicznej. Wnioski z nadzoru pedagogicznego, ewaluacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, a także obecna sytuacja w środowisku lokalnym podopiecznych umożliwiły sporządzenie indywidualnej diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz określenie zapotrzebowania szkoły na pomoce dydaktyczne. Diagnoza przygotowana została przez szkołę i zatwierdzona przez organ prowadzący. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 87 uczniów I LO w Jastrzębiu – Zdroju oraz 1 nauczycielka. Grupa docelowa dzieli się na uczniów z wysokimi wynikami w zakresie nauk przyrodniczych i matematyki oraz uczniów wymagających wyrównania braków z zakresu matematyki. Obejmuje ona także uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wsparciem w projekcie objęci zostaną uczniowie, którzy zamieszkują nie tylko w mieście, ale także miejscowości sąsiadujące, również tereny wiejskie. U uczniów zauważalne są braki w wiedzy z poprzedniego etapu kształcenia, zwłaszcza w zakresie matematyki oraz duża dysproporcja w zakresie rozwoju emocjonalnego, zwłaszcza wśród uczniów klas pierwszych. Te dysproporcje umiejętności w znacznym stopniu utrudniają proces organizacji lekcji dostosowany do grup i zoptymalizowanie efektów nauczania. Wśród uczniów widoczny jest także brak motywacji do nauki, a ciągle poszerzająca się grupa uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uniemożliwia stworzenie optymalnych warunków do nauczania dla całych klas. Stąd konieczność organizowania zajęć dodatkowych, wyrównujących deficyty edukacyjne oraz zajęć terapeutycznych, które zniwelują deficyty rozwojowe powodujące trudności w czytaniu, pisaniu, zapamiętywaniu oraz koncentracji. Wśród uczniów szkoły 12 posiada orzeczenia PPP, 60 uczniów posiada opinie PPP, 60 uczniów ma specyficzne trudności w nauce a 94 uczniów niepowodzenia edukacyjne. Uczniowie wykazują zainteresowanie planowaną ofertą edukacyjną.

Projekt rozpocznie spotkanie informacyjne Koordynatora z kadrą pedagogiczną, na którym przedstawione zostaną założenia, cele i rezultaty projektu. Następnie odbędą się spotkania z uczniami, prezentacja korzyści projektu. uczniowie zapoznani zostaną z regulaminem uczestnictwa. Informacja naborze do projektu będzie zamieszczona na stronie internetowej. Na zajęcia dla uczniów uzdolnionych kwalifikowane będą osoby uzyskujące najwyższe wyniki z danego przedmiotu, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych brane pod uwagę predyspozycje uczniów m.in. umiejętność samodzielnej pracy, udział w konkursach przedmiotowych, zaangażowanie i aktywność na lekcji. Zajęcia rozwijające i koła zainteresowań:

  1. wykazują szczególne zainteresowania (waga punktowa 10),
  2. średnia z przedmiotu powyżej 4,5 (10)
  3. posiadają rekomendację nauczyciela (10)
  4. uczniowie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej (5)

Jeśli to nie wyczerpie zapotrzebowania wówczas utworzona zostanie lista rezerwowa z której w razie rezygnacji uczestnika projektu będzie kwalifikował do wsparcia.
Uczniowie uczestniczący w zajęciach wyrównawczych i specjalistycznych:

  1. wykazują braki edukacyjne, średnia z przedmiotu do 3,9 (waga punktowa 10)
  2. posiadają rekomendację specjalisty/orzeczenie lub opinię PPP lub nauczyciela (10)
  3. są skierowani na badania specjalistyczne/są w trakcie badań (7)
  4. uczniowie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej (5)

Jednocześnie zostanie stworzona możliwość dodatkowego naboru dzieci, u których stwierdzi się potrzebę takiego wspomagania, na podstawie przeprowadzonych badań, już w trakcie realizacji projektu.

Łącznie w projekcie weźmie udział 87 uczniów oraz 1 nauczycielka. Główną barierą równości, która występuje w grupie docelowej oraz wśród mieszkańców Jastrzębia – Zdroju jest duża dysproporcja pomiędzy aktywnością zawodową Kobiet i Mężczyzn.

 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.